O platformie

Bez wczoraj ... nie byłoby Dziś ...

Elektroniczna służba przygotowawcza powstała w ramach projektu systemowego „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” realizowanego przez MSWiA w latach 2009-2011 w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Jednym z trzech głównych obszarów tego projektu było przygotowania szkoleń oraz portalu internetowego za pośrednictwem którego odbywałyby się szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych, uwzględniające także elementy etyki.

Projekt był realizowany przez MSWiA w partnerstwie z Grupą Kapitałową DGA z Poznania, firmą 4system Polska Sp. z o. o. z Zielonej Góry oraz firmą Sputnik Software Sp. z o. o. z Poznania.

Po zakończeniu realizacji ww. projektu portal szkoleniowy służby przygotowawczej był w dalszym ciągu udostępniany i aktualizowany we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która to uczelnia była Partnerem MSWiA w ramach kolejnego projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie”. W toku tego projektu kluczowy nacisk kładziono na jakość aktów prawa miejscowego, wydawanych decyzji administracyjnych. Kurs zawierający podstawy wiedzy z zakresu prawa administracyjnego oraz techniki prawodawczej oferowany jest nowozatrudnionym pracownikom samorządowym od początku funkcjonowania elektronicznej służby cywilnej.

Celem głównym projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” była poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych, wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST.

Od momentu uruchomienia platformy w 2009 roku do końca 2015 ponad 4,3 tysiąca uczestników ukończyło kurs otrzymując certyfikat a średni czas trwania kursu wynosił 31 dni.
Szkolenia wtedy ... i Dziś ...

Od 1 stycznia 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeprowadzić służbę przygotowawczą dla pracowników zatrudnianych po raz pierwszy. O skierowaniu do służby przygotowawczej i zakresie koniecznego przygotowania decyduje kierownik jednostki, w której zatrudniony jest urzędnik. Do tej pory odbycie służby przygotowawczej wiązało się z czasochłonnym kursem poza miejscem pracy. Teraz każdy kierownik urzędu, który zdecyduje się na przeszkolenie swoich pracowników na platformie e-learningowej może być pewien, że zostaną oni właściwie przygotowani do pracy bez konieczności wychodzenia z urzędu. Służba trwa maksymalnie 3 miesiące i kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Nowy pracownik jednostki samorządu terytorialnego może zostać także zwolniony przez pracodawcę z odbycia służby przygotowawczej, jeśli posiada już odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nadal jednak ciąży na nim obowiązek zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Elektroniczne szkolenia dostępne na platformie internetowej stanowią alternatywę wobec tradycyjnej metody edukacji. Jedną z największych zalet szkoleń e-learningowych jest ich nieodpłatność oraz możliwość samodzielnego wyboru czasu, w którym pracownik się szkoli. Dodatkowym atutem jest możliwość bieżącego monitorowania realizacji przebiegu szkolenia przez opiekuna kursu.


Kursy ... tu i teraz ...

Obecnie na platformie zamieszczonych zostało 10 kursów. Wysoki poziom merytoryczny prezentujący obecny stan prawny oraz przejrzysta forma kursów e-learningowych, gwarantuje zwiększenie wiedzy pracowników i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych na stanowisku pracy. O liczbie kursów niezbędnych do odbycia służby przygotowawczej decyduje każdorazowo sekretarz jednostki samorządu terytorialnego bądź osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowe w jednostce.


Rejestracja ?

Aby skorzystać z elektronicznej formy szkoleń w ramach służby przygotowawczej konieczna jest rejestracja na stronie http://e-sluzba.nist.gov.pl/. Dokonuje jej każdy pracownik, który ma za zadanie odbyć kursy z zakresu służby przygotowawczej. Osoba odpowiedzialna  w jednostce za realizację służby przygotowawczej (opiekun kursu) ma prawo nadzorować przebieg szkolenia. Osoba będąca opiekunem kursu w jednostce powinna zgłosić się do Administratora platformy szkoleniowej (pod adresem: e-sluzba@nist.gov.pl) celem weryfikacji oraz nadania odpowiednich uprawnień. Rejestracja na stronie http://e-sluzba.nist.gov.pl umożliwia zapisanie na szkolenie dowolnej liczby pracowników jednostki, którzy logują się do systemu korzystając z indywidualnych loginów i haseł. Szkolenia mogą potrwać maksymalnie do 3 miesięcy. Egzamin przeprowadzany jest w formie on-line. Użytkownik wybiera zagadnienia egzaminacyjne odpowiadające kursom, które odbył. Pytania egzaminacyjne generowane losowo przez system komputerowy. Nadzór nad przebiegiem egzaminu sprawuje pracodawca/opiekun szkolenia.

Potwierdzenia udziału w szkoleniu oraz pozytywnie zdanego egzaminu stanowi certyfikat. Jeśli przełożony stwierdzi, że urzędnik nie musi uczestniczyć w kursie internetowym, może zgłosić Administratorowi platformy chęć przystąpienia pracownika do egzaminu z ominięciem ścieżki szkoleniowej.

Do skorzystania z portalu potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari - w możliwie najnowszych wersjach). Portal zapewnia dostęp do swoich funkcjonalności przy standardowych ustawieniach przeglądarek, dzięki czemu użytkownicy nie muszą instalować żadnych dodatkowych programów, jak również przystosowywać konfiguracji swoich komputerów.

Last modified: Wednesday, 22 February 2017, 9:07 PM