Szkolenie z zakresu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w JST adresowane jest do wszystkich pracowników organów i jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, niezależnie od zajmowanego stanowiska, którzy w toku codziennej pracy wytwarzają dokumentację. Głównymi adresatami są osoby odpowiedzialne za prowadzenie kancelarii i sekretariatów urzędów, a przede wszystkim koordynatorzy czynności kancelaryjnych, do zadań których należy obsługa i nadzór nad czynnościami kancelaryjnymi realizowanymi w oparciu o system EZD.

W ramach szkolenia zaprezentowane zostały podstawy prawne obowiązującego systemu kancelaryjnego, omówiono zasady postępowania z dokumentacją w ramach systemu EZD m.in.: rejestracja spraw, posługiwanie się jednolitymi rzeczowymi wykazami akt oraz koordynacja obiegu dokumentacji od wszczęcia sprawy, aż do jej zamknięcia. Zasadniczy nacisk położony został na obsługę dokumentów w postaci elektronicznej, odwzorowań cyfrowych, jak i stosowanych wyjątków od obowiązującego podstawowego systemu zarządzania dokumentacją.

Szkolenie dedykowane jest urzędnikom jednostek samorządu terytorialnego w ramach służby przygotowawczej, którzy wykonują zadnia z zakresu pracy kancelaryjnej w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67).